ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္- ၁(လားရႈိးခရီးစဥ္)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္- ၁(လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပိုင္း- ၄

Leave a Reply

  • (will not be published)