ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၁ (လားရႈိးခရီးစဥ္)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၁ (လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေပာာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-၂

Leave a Reply

  • (will not be published)