ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၁(လာရႈိးခရီးစဥ္)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၁(လာရႈိးခရီးစဥ္)မီသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၁)

Leave a Reply

  • (will not be published)