ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးအပိုင္း(၇)

Leave a Reply

  • (will not be published)