ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄ (မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄ (မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)ခရီးစဥ္ – (မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာမ သာယာ၀တီစမ္းစမ္းႏြဲ႕၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း -၂

Leave a Reply

  • (will not be published)