ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ -၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ေဇာ္ခုိင္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)