ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း-၃

Leave a Reply

  • (will not be published)