ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရႊယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Posted by on in စာေပနယ္မွ ပဲ့တင္သံမ်ား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရႊယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းစာေရးဆရာေနဘုန္းလတ္မွ ေဟာေျပာျခင္း အပုိင္း-၁

Leave a Reply

  • (will not be published)