ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲလွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း(၇)
ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)