ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉(ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉(ရန္ကုန္ျမိဳ႕)ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-၁

Leave a Reply

  • (will not be published)