ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၃)

Leave a Reply

  • (will not be published)