ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္-၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္-၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၃)

Leave a Reply

  • (will not be published)