ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (KHRG)

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (KHRG)

Leave a Reply

  • (will not be published)