အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
အေမရိကန္က ေနာ္အုန္းလွနဲ႔ ျဖိဳးျဖဳိးေအာင္တုိ႔ လႊတ္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိတဲ့အေပၚဘားအံ သားမ်ားအျမင္

အေမရိကန္က ေနာ္အုန္းလွနဲ႔ ျဖိဳးျဖဳိးေအာင္တုိ႔ လႊတ္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိတဲ့အေပၚဘားအံ သားမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ကာလအျမင္မ်ား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ကာလအျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ မဲစာရင္းထုတ္အျပီး ဟသာၤတျပည္သူမ်ား သူတုိ႔ေျပာစကား

ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ မဲစာရင္းထုတ္အျပီး ဟသာၤတျပည္သူမ်ား သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး – ျပည့္ျဖဳိး(ဟသာၤတ) တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သူတုိ႔ေျပာစကား

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ သဇင္ေရေက်ာ္ရြာ ငါးကန္ေတြတူးေနတဲ့အေပၚအျမင္မ်ား

ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ သဇင္ေရေက်ာ္ရြာ ငါးကန္ေတြတူးေနတဲ့အေပၚအျမင္မ်ား ရိုက္ကူး – သန္းထိုက္ျမင့္

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ အေပၚသူတုိ႔အျမင္မ်ား

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ အေပၚသူတုိ႔အျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ျငိမ္းမုိးေနာင္

ေက်ာင္းသားေတြ လႊတ္ေျမာက္လာတဲ့အေပၚ အဂၤပူသားေတြအျမင္

ေက်ာင္းသားေတြ လႊတ္ေျမာက္လာတဲ့အေပၚ အဂၤပူသားေတြအျမင္ ရုိက္ကူး – သန္းထုိက္ျမင့္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းအတြင္း သစ္မာ၀ုိက္ခင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးေနမႈအေပၚ(၂)

သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းအတြင္း သစ္မာ၀ုိက္ခင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်ေပးေနမႈအေပၚ(၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ရန္ႏုိင္

အစုိးရ ရက္ ၁၀၀ အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား

အစုိးရ ရက္ ၁၀၀ အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး – ညိုထြန္း တည္းျဖတ္ – ၀ဏၰညို