အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
-ျပည္သူဂုဏ္ရည္ဆုေပးအပ္သူနဲ႔ ရရွိသူတုိ႔ အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား

ျပည္သူဂုဏ္ရည္ဆုေပးအပ္သူနဲ႔ ရရွိသူတုိ႔ အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး – ေဇယ်၊ ဥာဏ္ၾကီး တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

သူရ ဦးေရႊမန္း ဖယ္ရွားခံရမႈ အေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား

သူရ ဦးေရႊမန္း ဖယ္ရွားခံရမႈ အေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး (မုံရြာ) တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးေရေဘးၾကဳံေနသူမ်ား ေျပာစကား

ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးေရေဘးၾကဳံေနသူမ်ား ေျပာစကား ရုိက္ကူး – စံေထြးေအာင္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

NCA လက္မွတ္ထုိးတဲ့အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား

NCA လက္မွတ္ထုိးတဲ့အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး – ခြန္တူးတူး တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ေျပာစကား

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ေျပာစကား တည္းျဖတ္ ၊ရုိက္ကူး – ညိဳမာသက္

ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးေရး သူတုိ႔ေျပာစကား

ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးေရး သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ျပည္ေထာင္စုေန႔အေပၚ ပဲခူးတုိင္း၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔အျမင္

ျပည္ေထာင္စုေန႔အေပၚ ပဲခူးတုိင္း၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔အျမင္ ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

အစုိးရသစ္အေပၚလူငယ္ေတြရဲ႕ေျပာစကား

အစုိးရသစ္အေပၚလူငယ္ေတြရဲ႕ေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မုံရြာစာေရးဆရာမ်ားအျမင္

ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မုံရြာစာေရးဆရာမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး(မုံရြာ) တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး