အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ အေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား

တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ အေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္

No comment

No comment ရုိက္ကူး – ေသာ္ဇင္မ်ိဳး တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

No comment

No comment ရုိက္ကူး – မင္းညိဳ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ထြန္တုံးတက္ပြဲတြင္ အဖမ္းခံရျခင္းအေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား

ထြန္တုံးတက္ပြဲတြင္ အဖမ္းခံရျခင္းအေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇ

No comment

ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး တည္းျဖတ္ – ရန္ႏုိင္

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္

Editoral Talk

Editoral Talk တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

တပ္မေတာ္ေန႔လား? ေတာ္လွန္းေရးေန႔လား? သူတုိ႔ေျပာစကား

တပ္မေတာ္ေန႔လား? ေတာ္လွန္းေရးေန႔လား? သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ျမ၀တီ – မဲေဆာက္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမျမင္ကြင္း

ျမ၀တီ – မဲေဆာက္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမျမင္ကြင္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး