အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
No comment 20150410

No comment 20150410 ရုိက္ကူး – ေအာင္ေအာင္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး၊ ေအာင္ေအာင္

ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမား အစီအစဥ္

ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေဇာ္မုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ICJ

အပူရွိန္ျမင့္တဲ့အခ်ိန္ သၾကၤန္လည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔ေျပာစကား

အပူရွိန္ျမင့္တဲ့အခ်ိန္ သၾကၤန္လည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

လယ္သိမ္းျပီး နစ္နာေၾကးမေပးတဲ့အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား

လယ္သိမ္းျပီး နစ္နာေၾကးမေပးတဲ့အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ေဖ

No comment 20150409

No comment 20150409 ရုိက္ကူး – ေဇာ္ေဖ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

လက္ပတ္ျဖဴ လႈပ္ရွားမႈ အေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား

လက္ပတ္ျဖဴ လႈပ္ရွားမႈ အေပၚ သူတုိ႔ ေျပာစကား ရုိက္ကူး – DVB တညး္ျဖတ္ – ေမာင္တူး

No comment 20150604

No comment 20150604 ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ျမင့္ႏုိင္

ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား

ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး – သင္းသင္းႏြယ္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

No comment 20150504

No comment 20150504 ရုိက္ကူး – ကုိကုိ၊ စုရည္ျဖိဳး တည္းျဖတ္ – စုရည္ျဖိဳး