တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး

ေရႊေစ်းအတက္အက်၊ ေငြေစ်းအတက္အက်၊ စားသံုးကုန္ပစၥည္း အတက္အက်၊ နယ္စပ္ေဒသ အေရာင္းအ၀ယ္၊ ကုန္စည္ျပပဲြႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးပဲြမ်ား၊ စီးပြားေရးေဆြးေႏြး၀ိုင္းႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ စီးပြားေရးေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တို႔ကို တပတ္အတြင္း စုစည္းတင္ျပခ်က္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ဟာ ထူးထူးျခားျခားျပင္ဆင္ထားတာမရွိေျပာဆုိတဲ့အေၾကာင္း စံခ်ိန္တင္ျပည္တြင္းေရႊေစ်းတက္ျပီး ေလးရက္အတြင္း က်ပ္ငါးေသာင္းျပန္က်တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြလဲလွယ္ေရးႏႈန္းတိက်လုပ္ဖုိ႔လုိတဲ့လုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္တာ၀န္ရွိသူ ေျပာ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး အစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားအေရးအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားအေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္