မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သတင္းစာခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သတင္းစာခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

မြန္းလြဲညေနပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၁၉.၀၅.၂၀၁၆)

မြန္းလြဲညေနပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၁၉.၀၅.၂၀၁၆) တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

နံနက္ပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၅ ဇြန္ ၂၀၁၆)

နံနက္ပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၅ ဇြန္ ၂၀၁၆) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိႏုိင္ျပီး လိႈင္းအျမင့္က ၂ ေပကေန ၅ ေပရွိႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ