မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္တက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သ ပညာရွင္) ရုိက္ကူး – မ်ဳိးမင္းဦး၊ ျမတ္သူေအာင္ တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးမင္းဦး

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ ေမလ (၁၇)ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – မ်ဳိးေဇာ္လင္း တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

လာမယ့္ရက္ေတြအတြင္း အပူခ်ိန္ပိုမိုျမင့္တက္ႏိုင္ျပီး သတိထား ေနထိုင္ၾကဖို႔လုိ

လာမယ့္ရက္ေတြအတြင္း အပူခ်ိန္ပိုမိုျမင့္တက္ႏိုင္ျပီး အသက္အႏၱရယ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သတိထား ေနထိုင္ၾကဖို႔ ပညာရွင္ေတြက အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ေဒၚေမသၾကၤန္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး-ေမသၾကၤန္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႕မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၄)ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႕မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ