မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း၊ရဲလင္းထုိက္

ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအးမိစံ၊ ထြန္းေက်ာ္ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ဇူလုိင္လ (၆) ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႈလုိင္ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရိန္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ