မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၁.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၁.၄.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းဟာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ကို ေရြ႕လွ်ားလာျပီး လာမယ့္ စေနေန႕ ဧျပီလ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အလယ္ပိုင္းတြင္ အားေကာင္းေသာေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း (သို႕မဟုတ္) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိလာနိုင္တယ္လို႕ခန္႕မွန္းရပါတယ္။မုန္တိုင္းရဲ႕ဗဟိုခ်က္အနီး အမ်ားဆံုးေလတိုက္ႏႈန္းဟာ တစ္နာရီကို ၃၅မိုင္ႏႈန္း ရွိႏိုင္ျပီး အေနာက္ေျမာက္ဖက္ကို တျဖည္းျဖည္းဆက္လက္ေရြ႕လွ်ားကာ ေရျပင္ေပၚမွာ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမယ္လို႕ခန္႕မွန္းရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ဆီသို႕ေ၇ြ႕လွ်ားလာဖြယ္ရာမရွိႏိုင္ေသးေႀကာင္း ခန္႕မွန္းရပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၀.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၀.၄.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းဟာ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ကို ေရြ႕လွ်ားလာျပီး လာမယ့္ စေနေန႕ ဧျပီလ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အလယ္ပိုင္းတြင္ အားေကာင္းေသာေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း (သို႕မဟုတ္) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိလာနိုင္တယ္လို႕ခန္႕မွန္းရပါတယ္။မုန္တိုင္းရဲ႕ဗဟိုခ်က္အနီး အမ်ားဆံုးေလတိုက္ႏႈန္းဟာ တစ္နာရီကို ၃၅မိုင္ႏႈန္း ရွိႏိုင္ျပီး အေနာက္ေျမာက္ဖက္ကို တျဖည္းျဖည္းဆက္လက္ေရြ႕လွ်ားကာ ေရျပင္ေပၚမွာ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမယ္လို႕ခန္႕မွန္းရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ဆီသို႕ေ၇ြ႕လွ်ားလာဖြယ္ရာမရွိႏိုင္ေသးေႀကာင္း ခန္႕မွန္းရပါတယ္။

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၀.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၀.၄.၂၀၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔မွာ အပူခ်ိန္က ၂၆-၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ကေတာ့ ၃၄-၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ မုိးေရခ်ိန္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ တနၤသာရီတုိင္းတုိ႔မွာ ၂၀မီလီမီတာ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိနုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမး္ျပည္နယ္မွာ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္၇ွိႏို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မုိးေရခ်ိန္ေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္းနဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းမွာ ၄၀ မီလီမီတာကေန ၆၀ မီလီမီတာေလာက္ရြာသြန္းႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 07.04.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ မုိးေရခ်ိန္ေတြက ကခ်ငျ္ပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း၊ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းမွာ ၂၀ မီလီမီတာကေန ၆၀ မီလီမီတာေလာက္ရြာသြန္းႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမး္ျပည္နယ္မွာ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္၇ွိႏို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 06.04.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေန႔အပူခ်ိန္ ခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမး္ျပည္နယ္မွာ ၂၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္၇ွိႏို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 05.04.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေလတုိက္ႏႈန္းက ရခုိင္ကမ္းရုိးတန္းမွာ တနာရီကို ၁၅-၁၇မိုင္နွုန္းနွင့္ ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚနွင့္ မြန္ တနၤသာရီကမး္ရိုးတန္းမွာ တနာရီကို ၈-၁၂မိုင္နွုန္းေလတုိက္ခတ္နုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 03.04.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမး္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေန႔အပူခ်ိန္ ၂၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္၇ွိႏို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 31.03.2017