မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၄.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၄.၄.၂၀၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းနွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မုိးေရခ်ိန္က ၂၀ မီလီမီတာမွ ၈၀-၁၀၀ မီလီမီတာေလာက္ထိရွိုနိုင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၃.၄.၂

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၃.၄.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းမွုာ တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနျပီးက်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မ်ာ တိမ္အနညး္ငယ္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့အထက္ပုိင္းေဒသမွာ တိမ္ထူထပ္ေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာကေတာ့ တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ ေလတုိက္ႏႈန္းကေတာ့ ရခုိုင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကုိ ၁၅-၁၇မုိင္နွုနး္ ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚကမး္ရိုးတန္း မြန္ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို ၈-၁၂ မိုင္ႏွုနး္ ေလတုိက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၃.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၃.၄.၂၀၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိုင္းနွင့္ ခ်ငး္ျပည္နယ္ တုိ႔မွာ မုိးေရခ်ိန္က ၂၀ မီလီမီတာ ၀န္းက်င္မွ ၈၀-၁၀၀ မီလီမီတာ ၀နး္က်င္ေလာက္ထိရွိနုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၂.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၂.၄.၂၀၁၇) မိုးေရခ်ိန္ ပမာဏ ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းမွာ ၂၀မီလီမီတာမွ ၈၀-၁၀၀မီလီမီတာ၀န္းက်င္ေလာက္ထိရွိုနိင္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္နွင့္ တနၤသာရီတုိင္းတုိ႔မွာကေတာ့ ၂၀မီလီမီတာ၀နး္က်င္ေလာက္ရြာသြနး္ နုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ ေတာင္ပုိင္း တို႔မွာ အပူခ်ိန္ေတြက ၂၀-၂၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၀-၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာလွိုင္း အနည္းငယ္ မွ လိႈင္းအသင့္အတင့္ ရွိနုိင္ပါတယ္။ လိႈင္း အျမင့္ေပက ၁-၄ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၂.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ ေတာင္ပုိင္း ကယားျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေန႔အပူခ်ိန္က ၂၃-၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္နွင့္ က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၁-၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၄.၂၀၁၇) ေလတုိက္ႏႈန္းက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာတစ္နာရီ ၂၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ရွိႏုိင္ျပီး က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၈ မုိင္ကေန ၁၂ မုိင္ႏႈန္းရွိႏုိ္င္ပါတယ္။ မုိးရြာဖုိ႔အလားအလာေတြရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြေလ်ာ့က်ႏုိင္ပါတယ္။ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္မွာ ၂၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ကေန ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ရွိႏုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိး တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၄.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာတိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနျပီးက်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၄.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာတိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနျပီးက်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။