မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃၀.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃၀.၄.၂၀၁၇) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာေတာ့ လွိုင္းအနည္းငယ္သာရွိနုိင္ျပီး လွိုင္းအျမင့္ေပကေတာ့ ၁ေပေလာက္သာျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။ ေလတုိက္နွုန္းကေတာ့ ရခုိင္ကမ္းရုိးတန္း ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚကမ္းရိုးတန္း မြန္နွင့္ တနၤသာရီကမ္းရုိးတန္းေတြမွာ တစ္နာရီကို ၈-၁၂မိုင္နွုနး္ေလတုိက္ခတ္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၉.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၉.၄.၂၀၁၇) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာကေတာ့ လွိုင္းအျမင့္ ၁ေပေလာက္သာရွိုနိင္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ ေတာင္ပုိင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြက ၂၇-၃၄ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာကေတာ့ ၃၅-၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၉.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၉.၄.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းမွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနျပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ကေန တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၆.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၆.၄.၂၀၁၇) ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ ၅ ရက္စာ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတာ့ ၾကာသပေတးနဲ႔ ေသာၾကာေန႔မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏုိ္င္ပါတယ္။ က်န္ရက္ေတြမွာေတာ့ မုိးရြာသြန္းႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၆.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၆.၄.၂၀၁၇) ေလတုိက္ခတ္မႈက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္း၊ က်န္ကမ္းရုိးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၈ မုိင္ကေန ၁၂ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိႏုိင္ျပီး လိုင္းအျမင့္ ၁ေပကေန ၄ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၅.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၅.၄.၂၀၁၇) ေလတုိက္ခတ္မႈက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္း၊ က်န္ကမ္းရုိးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၈ မုိင္ကေန ၁၂ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိႏုိင္ျပီး လိုင္းအျမင့္ ၁ေပကေန ၄ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၅.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၅.၄.၂၀၁၇) ေလတုိက္ခတ္မႈက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္း၊ က်န္ကမ္းရုိးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၈ မုိင္ကေန ၁၂ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိႏုိင္ျပီး လိုင္းအျမင့္ ၁ေပကေန ၄ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ညနက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၄.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညနက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၄.၄.၂၀၁၇) မိုးေရခ်ိန္ ပမာဏ ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ နွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း အထက္ပုိင္း မွာ ၂၀မီလီမီတာမွ ၈၀ မီလီမီတာ ၁၀၀ မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိရွို နုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ တို႔မွာ အပူခ်ိန္ေတြက ၂၄-၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၁-၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လွိုင္းအသင့္အတင့္ ရွိနုိင္ပါတယ္။ လႈိင္း အျမင့္ေပက ၁-၃ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သ ပညာရွင္) ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – သူရမ်ဳိး