မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေလတုိက္ႏႈန္းကေတာ့ ရခုိုင္ကမ္းရိုးတန္း ျမစ္၀ကၽႊနး္ေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို ၈-၁၂ မုိင္ႏႈနး္၊ မြန္ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို ၁၂-၁၄ မိုင္ႏွုနး္ ေလတုိက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာ ရွိနုိင္ပါတယ္။ လိႈင္း အျမင့္ေပက ၁-၂ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 11.05.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္၇ွိႏို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 04.05.2017

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃.၅.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃.၅.၂၀၁၇) မႏၱေလးျမိဳ႕နဲ႔အနီးတဝုိက္အတြက္ ၅ ရက္စာ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏုိ္င္ပါတယ္။ က်န္ရက္ေတြမွာေတာ့ မုိးရြာသြန္းႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၅.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၅.၂၀၁၇) ေလတုိက္နွုန္းကေတာ့ ရခုိုင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို ၈-၁၂ မုိင္နွုနး္ ျမစ္၀ကၽႊနး္ေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ ၆-၈ မုိင္နွုန္း မြန္ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို ၄-၆ မိုင္ႏွုနး္ ေလတုိက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။ .ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ ေတာင္ပိုင္း တို႔မွာ အပူခ်ိန္ေတြက ၂၈-၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၅-၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၅.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၅.၂၀၁၇) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာကေတာ့ လွိုင္း အနည္းငယ္သာရွိုနိင္ပါတယ္။ လိႈင္းအျမင့္ေပကေတာ့ ၁-၂ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁.၅.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁.၅.၂၀၁၇) မိုးေရခ်ိန္ ပမာဏ ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းနွင့္ တနၤသာရီတုိင္း တုိ႔မွာ ၂၀မီလီမီတာ ၀နး္က်င္ေလာက္ရြာသြနး္ နုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရခုိုင္ျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ ေတာင္ပိုင္း တို႔မွာ အပူခ်ိန္ေတြက ၂၇-၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၅-၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လွိုင္းအနည္းငယ္ သာ ရွိနုိင္ပါတယ္။ လႈိင္း အျမင့္ေပက ၁ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၁.၅.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၁.၅.၂၀၁၇) ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွနး္ခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔မွာ ၂၇-၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ျပိး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၅-၄၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနိုင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃၀.၄.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၃၀.၄.၂၀၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ရန္ကုန္တုိင္း ရွမး္ျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္ ပဲခူးတုိင္း တုိ႔မွာ မုိးေရခ်ိန္က ၂၀မီလီမီတာေလာက္ရြာသြနး္နုိင္ပါတယ္။ ေန႔အပူခ်ိန္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ နွင့္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔မွာ ၂၇-၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၅-၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနိင္ပါတယ္။