တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ ေမလ (၁၇)ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – မ်ဳိးေဇာ္လင္း တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္) ရုိက္ကူး – လြင္မူိင္း တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးေဇာ္လင္း

DVB TV – ရက္တစ္ပတ္အတြင္း ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၁-၂၇)ထိ ရက္တစ္ပတ္အတြင္း ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ေအးမိစံ တည္းျ…

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒၚတာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

DVB TV – ရက္သတၱတပတ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္(၂၁) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ