တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအးမိစံ၊ ထြန္းေက်ာ္ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ဇူလုိင္လ (၆) ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႈလုိင္ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရိန္

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၅)ရက္ေန႔အထိရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – သူရိန္ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ထြန္းထြန္းသိန္း တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ထြန္း…

ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၄)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – စုိးရ၊ ခင္မင္းေဇာ္ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သ ပညာရွင္) ရုိက္ကူး – မ်ဳိးမင္းဦး၊ ျမတ္သူေအာင္ တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးမင္းဦး

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ