တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအးမိစံ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ၊ ေအာင္ထြန္းျမင့္

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ရုိက္ကူး – ေအးမိစံ၊ ေအာင္ထြန္းျမင့္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႕အထိမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပည…

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ေအးမိစံ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ေအးမိစံ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ေအးမိစံ တည္းျ…

ရက္သတၱပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ရက္သတၱပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးေဇာ္လင္း