တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလသခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလသခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာလ (7) ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ (13) ရက္ေန႕အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း မိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္ -လာမယ့္ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးအနည္းငယ္ ရြာသြန္းႏိုင္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ကရင္၊ မြန္၊ တနသၤာရီတို႕မွာလည္း ေနရာကြက္က်ား မိုးအနည္းငယ္ ရြာသြန္းႏိုင္တာက လြဲလို႕ က်န္တျပည္လံုးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ရာသီဥတု သာယာႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရရွိထားပါတယ္။ -ဒီ ၂၀၁၅ရဲ႕ အယ္လ္နီညိဳဟာ အားအေကာင္းဆံုး စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ခုႏွစ္ရဲ႕ အင္အားထက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ …Read more »

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၆)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္)

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၉) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္)

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒၚတာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ(၁၈)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၁)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလသခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလသခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ