တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ် တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ် တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

– တပတ္အတြင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂) ရက္ေန႔မွ ေမလ(၈)ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ်၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – လြင္မွိဳင္း တည္းျဖတ္ – အာကာ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း တည္းျဖတ္ – အာကာ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၃)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း