တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ရက္သတၱတပတ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္(၂၁) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

DVB TV – ရက္သတၱတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၇) ရက္ေန႔အတြက္ ရက္သတၱတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

DVB TV – ရက္သတၱတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလုိင္လ (၂၅) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ(၃၁) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလုိင္လ(၁၈)ရက္ေန႔မွာ (၂၄) ရက္ေန႔ထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၁) ရက္ေန႔မွ (၁၇) ရက္ေန႔ထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

တပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

တပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၆ ခႏွစ္ ၊ ဇူလုိင္လ(၄) ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ေလးေလးမြန္ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၀၁၆)ရက္ေန႔ အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၃ ဇြန္ ၂၀၁၆)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ