တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၃၀) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၇) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၂၃) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၃) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – အတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – အတပတ္အတြက္မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ရက္သတၱိတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၂) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱိတပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိး၊ သူရစုိး