တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိး တည္းျဖတ္ – ေဟမာ၀င္း

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃) မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃) မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒ ပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ရက္တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ရက္တပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တစ္ပတ္အတြက္ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြန္ ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(ဇလေဗဒ ပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ရက္တစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၈)မွ ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔အထိ ရက္တစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ရက္တစ္ပတ္အတြင္း ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၁-၂၇)ထိ ရက္တစ္ပတ္အတြင္း ရာသီဥတုခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး