တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ ေမလ (၁၇)ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – မ်ဳိးေဇာ္လင္း တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႕မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၄)ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႕မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ဧျပီလ (၂၇)ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃)ရက္ေန႔ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ