မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၁.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၁.၁.၂၀၁၇) တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၁.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေလတုိက္ႏႈန္းက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္း၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမး္ရိုးတန္း၊ မြန္နဲ႔တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္ကေန လိႈင္းအသင့္တင့္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၁ ေပကေန ၂ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ျပီး ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ ၃ ေပကေန ၄ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိ္င္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀.၁.၂၀၁၇) ေလတုိက္နွုန္းကေတာ့ ရခုိုင္ကမ္းရိုးတန္း ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚကမး္ရိုးတန္း နွင့္ မြန္ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို ၁၅-၁၇ မုိ္င္နွုန္းေလတုိက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လွိုင္းအသင့္အတင့္ရွိနုိင္ပါတယ္။ လႈိင္း အျမင့္ေပက ၂-၄ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၀.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၀.၁.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နွင့္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ကေန တိမ္ထူထပ္ေနျပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ ကေတာ့ တိမ္ အနည္းငယ္ကေန တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္.. ျမန္မာနုိင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၁.၂၀၁၇) ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ နွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔မွာ ညအပူခ်ိန္ေတြက ၄-၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ၁၁-၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လွိုင္းအသင့္အတင့္ရွိနုိင္ပါတယ္။ လႈိင္း အျမင့္ေပက ၂-၆ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၁.၂၀၁၇) ညအပူခ်ိန္အေျခအေနခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔မွာ ၄-၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၉-၂၃ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနိ္ုုင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၁.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေလတုိက္ႏႈန္းက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္း၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမး္ရိုးတန္း၊ မြန္နဲ႔တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္ကေန လိႈင္းအသင့္တင့္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၂ ေပကေန ၃ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ျပီး ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ ၅ ေပကေန ၆ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိ္င္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၁.၂၀၁၇) တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

DVB TV – ညေနပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၇.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၇.၁.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ကေနတိမ္ထူထပ္ေနပါတယ္။ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္တင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။က်န္တစ္ျပည္လံုးမွာကေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေလတုိက္ခတ္ႏုိင္မႈက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၂မုိင္ကေန ၁၄ မုိင္၊ တုိက္ခတ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း၊ မြန္နဲ႔ တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။