မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၂.၂၀၁၇) မုိးေရခ်ိန္ေတြကေတာ့ ကခ်ည္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ၄၀ မမကေန ၆၀ မီလီမီတာေလာက္သာရြာသြန္းႏုိင္ပါတယ္။ ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္မွာ ညအပူခ်ိန္ေတြေလ်ာ့နည္းႏုိင္ျပီး ၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၁၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ရွိႏုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၁၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၁၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၂.၂၀၁၇) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနညး္ငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာလိႈင္းအနည္းငယ္သာရွိႏုိင္ပါတယ္။ လိႈင္းအျမင့္ ၁ ေပကေန ၂ ေပေလာက္သာျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ေလတုိက္ႏႈန္းေတြက ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၈ မုိင္ကေန ၁၂ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိး တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀.၂.၂၀၁၇) မိုးေရခ်ိန္ ပမာဏ ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္းမွာ မိုးေရခ်ိန္က ၂၀-၆၀မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိုနိင္ျပီး က်န္တျပည္လံုးနီးပါးမွာ မုိးေရခ်ိန္ေတြက ၂၀မီလီမီတာေအာက္ကို ေလၽာ့နည္းနုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္…ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ နွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔မွာ ညအပူခ်ိန္ေတြက ၈-၁၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ၁၃-၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀.၂.၂၀၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း အထက္ပို္ငး္တို႔မွာ မိုးေရခ်ိန္က ၂၀မီလီမီတာ ကေန ၄၀ မီလီမီတာ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာကေတာ့ လွိုင္းအနည္းငယ္ကေန လွိုင္းအသင့္အတင့္ရွိနုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၉.၂.၂၀၁၇) ေလတုိက္ခတ္ႏုိင္မႈကရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၈ မုိင္ကေန ၁၂ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ မြန္နဲ႔ တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္ကေန လိႈင္းအသင့္တင့္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၁ ေပကေန ၂ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ ၃ ေပကေန ၄ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိ္င္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၂.၂၀၁၇) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္တင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ တိမ္အသင့္တင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။က်န္တစ္ျပည္လံုးမွာကေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေလတုိက္ခတ္ႏုိင္မႈကရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၈ မုိင္ကေန ၁၂ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ မြန္နဲ႔ တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္ကေန လိႈင္းအသင့္တင့္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၁ ေပကေန ၂ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ ၃ ေပကေန ၄ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိ္င္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၈.၂.၂၀၁၇) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္ကေန လိႈင္းအသင့္တင့္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၁ ေပကေန ၃ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ ၄ ေပကေန ၅ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ညအပူခ်ိန္အေနနဲ႔ကေတာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၁၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာ ၁၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၁၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ မႏၱေလးျမိဳ႕နဲ႔အနီးတဝုိက္အတြက္ ၅ ရက္စာ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတာ့ လာမယ့္၅ ရက္လံုးမွာ ေနသာႏုိင္ပါတယ္။ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္အေနနဲ႔ ၃၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ ၅ ရက္စာ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတာ့ စေနေန႔မွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏုိ္င္ျပီး က်န္ရက္ေတြမွာ ေနသာႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 17.02.2017