မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ တနၤသာရီတုိင္းတို႔မွာ မ္ုိးေရခ်ိန္က ၁၀၀မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိ ျမင့္တက္နုိ္င္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 26.07.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္း) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ ခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ကေန လိႈင္းၾကီးႏုိင္ပါတယ္။ လိႈင္းအျမင့္ကေတာ့ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းမွာ ၇ ေပနဲ႔ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ ၉ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေလတုိက္ခတ္မႈက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၈ မုိင္ကေန ၂၀ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရုိးတန္း၊မြန္နဲ႔ တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္းမွာ တစ္နာရီ မိုင္ ၂၀ မုိင္ကေန ၂၅ မုိင္ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 14.07.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ ရွိနုိင္ျပီး လိႈင္းအျမင့္ေပက ၃-၅ေပေလာက္ျမင့္ တက္နုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 05.07.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ မနုက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ မနုက္ပုိင္း) ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔မွာ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြက ၂၃-၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိ္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၉-၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 04.07.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB -ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ရခုိင္ကမး္ရိုးတန္းနွင့္ ကမး္လြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လွိုင္းအသင့္ အတင့္မွ လွိုင္းၾကီးနုိင္ျပီးလွိုင္း အျမင့္ေပကေတာ့ ၇ေပေလာက္ထိျမင့္တက္နုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 03.07.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ေလတုိက္ခတ္ႏုိ္င္မႈက ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းနဲ႔ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၈ မုိင္ကေန မုိင္ ၂၀ ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန မုိင္ ၂၀ ႏႈန္းတုိက္ခတ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မြန္နဲ႔တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းမွာ လိႈင္းအျမင့္ ၃ေပကေန ၄ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ျပီး က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ လိႈင္းအျမင့္ ၅ေပကေန ၆ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏိုင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္မွာ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ရွိႏုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၃ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 20.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ျမန္မာတနုိင္ငံလံုးမွာ မုိးရြာသြနး္နုိင္မွုျမင့္မားနုိင္ျပီး မုိးေရခ်ိန္ေတြကေတာ့ ၂၀ မီလီမီတာမွ ၈၀-၁၀၀မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိ ရြာသြနး္နုိင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 19.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) တႏိုင္ငံလံုး မုိးရြာဖို႔အလားအလာေတြရွိႏုိင္ျပီး ၊ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြမွာ မုိးေရခ်ိန္ ၈၀ မီလီမီတာကေန ၁၀၀ မီလီမီတာေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၀ မီလီမီတာကေန ၆၀ မီလီမီတာေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 15.06.2017