မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ နဲ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္း အထက္ပုိင္းတုိ႔မွာ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြက ၂၄-၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၃-၃၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 27.03.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပုိင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာကေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 24.03.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ ၂၄-၃၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိနုိင္ပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာကေတာ့ ၃၂-၃၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 23.03.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ DVB TV – ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လႈိင္းအသင့္အတင့္ ရွိနုိင္ပါတယ္။ လႈိင္းအျမင့္ေပကေတာ့ ၂-၄ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၃.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၁.၃.၂၀၁၇) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔မွုာတိမ္ အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနျပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနညး္ငယ္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့အထက္ပိုငး္ နွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ တုိ႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာကေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ .ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ေတာင္ပိုင္း တို႔မွာ အပူခ်ိန္ေတြက ၂၄-၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၁-၃၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ရုိက္ကူး – ယြန္းရတီ၊ လြင္မႈိင္း တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(မုိးေလ၀သပညာရွင္) တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္(၂၀.၃.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္(၂၀.၃.၂၀၁၇) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြနး္ေနျပီး ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ က်န္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တုိ႔မွုာတိမ္ အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္.ျမန္မာနုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့အထက္ပိုငး္ နွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ တုိ႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြနး္ေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာကေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြနး္ေနပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မုိးေအာင္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – လြင္မုိးေအာင္

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္(၂၀.၃.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္(၂၀.၃.၂၀၁၇) တင္ဆက္ – လြင္မုိးေအာင္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – လြင္မုိးေအာင္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းတို႔မွာ ၂၂-၃၁ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၂-၃၇ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 16.03.2017