႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – လူထုနဲ႔ ထာ၀ရတည္ရွိေနတဲ့ လူထုေဒၚအမာရုပ္သံ

DVB TV – လူထုနဲ႔ ထာ၀ရတည္ရွိေနတဲ့ လူထုေဒၚအမာရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – တင္မုိး (၈၃) ရုပ္သံ

DVB TV – တင္မုိး (၈၃) ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေဇယ်၊ စုိးစုိး(တုိရြန္တုိ) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး တင္မုိး ၈၃ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ

DVB TV – ျပည္သူခ်စ္တဲ့ လူထုေဒၚအမာ (၁၉၁၅-၂၀၀၈) ရုပ္သံ

DVB TV – ျပည္သူခ်စ္တဲ့ လူထုေဒၚအမာ (၁၉၁၅-၂၀၀၈) ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – တာရာ၊ ေအးႏုိင္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ရုပ္သံ

DVB TV – ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕(၆)ၾကိမ္ေျမာက္ကထိန္ပြဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕(၆)ၾကိမ္ေျမာက္ကထိန္ပြဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ခြန္ဘသာ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – အလွမ္းမေ၀းေပါင္ မႏၱေလးေတာင္ရုပ္သံ

DVB TV – အလွမ္းမေ၀းေပါင္ မႏၱေလးေတာင္ရုပ္သံ တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ၂၈ ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရုပ္သံ

DVB TV – ၂၈ ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ကုိဘိတ္(ျမိတ္) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းျပီးအသစ္တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာ ရုပ္သံ

DVB TV – ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းျပီးအသစ္တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာ ရုပ္သံ တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ခုိင္ပန္းႏု ႏွင့္ ဒီဗီြဘီအေဖြဲ႕သားမ်ား တည္းျဖတ္ – ခုိင္ပန္းႏု