႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဒီေကဘီေအ ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ

DVB TV – ဒီေကဘီေအ ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ၂၀၁၆ သုံးသပ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၁၇ အေပၚေမ်ာ္လင့္ခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ သုံးသပ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၁၇ အေပၚေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

DVB TV – ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

DVB TV – ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

DVB TV – ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္အခမ္းအနားရုပ္သံ

DVB TV – ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္အခမ္းအနားရုပ္သံ တင္ဆက္ – ေလးေလးမြန္၊ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ခရစ္စမတ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ခရစ္စမတ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေလးေလးမြန္၊ ခြန္ဘသာ ၊ အာခုိက္ တင္ဆက္ – ေလးေလးမြန္ တည္းျဖတ္ – ခြန္ဘသာ

DVB TV – ပ်ဴလူမ်ဳိးရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ မင္းတပ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပ်ဴလူမ်ဳိးရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ မင္းတပ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေဂစိမ္းေအာင္(မင္းတပ္) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေစ ေက်းဌက္ သာရကာေတြရုပ္သံ

DVB TV – ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေစ ေက်းဌက္ သာရကာေတြရုပ္သံ ရုိက္ကူး – တာရာ၊ ေဇေမာင္သိန္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ျမန္မာ့ႏုိက္တင္ေဂး ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ၅၇ ေမြးေန႔ရုပ္သံ

DVB TV – ျမန္မာ့ႏုိက္တင္ေဂး ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ၅၇ ေမြးေန႔ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ၂၁၁၁ ခုႏွစ္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲ(မုိးညွင္း) ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ၂၁၁၁ ခုႏွစ္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲ(မုိးညွင္း) ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – မုန္းမုန္းမင္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး