႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ကုိေအာင္ေက်ာ္ ၁၀၁ ျပည့္ရုပ္သံ

DVB TV – ကုိေအာင္ေက်ာ္ ၁၀၁ ျပည့္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – သန္းထုိက္ျမင့္ ႏွင့္ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဟန္ထူးေဇာ္ ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – တပုိ႔တြဲလျပည့္ က်ဳံဒုိးမီးပုံပြဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – တပုိ႔တြဲလျပည့္ က်ဳံဒုိးမီးပုံပြဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ႏုိဂုံးမခ်ဳပ္ေသာ”ျငိမ္း”ရုပ္သံ မွတ္တမ္း

DVB TV – ႏုိဂုံးမခ်ဳပ္ေသာ”ျငိမ္း”ရုပ္သံ မွတ္တမ္း တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ

DVB TV – ဦးကုိနီ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျမင္မ်ားရုပ္သံ

DVB TV – ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျမင္မ်ားရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ပုဂံ အာနႏၵာ ဘုရားပြဲေတာ္ရုပ္သံ

DVB TV – ပုဂံ အာနႏၵာ ဘုရားပြဲေတာ္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – စံေထြးေအာင္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး