႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
အဟံ ရွင္သာမေဏ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရုပ္သံမွတ္တမ္း

အဟံ ရွင္သာမေဏ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – DVB တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

(ဗကသ) ၇၉ နွစ္ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

(ဗကသ) ၇၉ နွစ္ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – ထြန္းေက်ာ္

ရွမ္းေတာင္တန္းေပၚက ပညာမဲ့ကေလးငယ္မ်ားဘ၀ရုပ္သံ

ရွမ္းေတာင္တန္းေပၚက ပညာမဲ့ကေလးငယ္မ်ားဘ၀ရုပ္သံ တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ခြန္ေဇာ္ဦး

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေအာင္ေအာင္ (မႏၱေလး) ရုိက္ကူး – ေဇာ္ထက္၊ ခုိင္ပန္းႏု တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္

စိုက္ပ်ိဳးစြမ္းအား ျပည္ထြန္းကားေစရုပ္သံမွတ္တမ္း

စိုက္ပ်ိဳးစြမ္းအား ျပည္ထြန္းကားေစ ရုပ္သံ ရိုက္/တည္း – ေဇာ္ထက္ တင္ဆက္ – ရန္နိုင္

DVB TV – ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ား ရုပ္သံ

DVB TV – ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ား ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – မင္းရဲစစ္ႏုိင္(ကေလး) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး