႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ၁၃၉ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း ၁၃၉ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ရန္ႏုိင္ ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး၊ လြင္မႈိင္း တည္းျဖတ္ – ရန္ႏုိင္

ျပည္သူ႕ ဖုိရမ္ ရုပ္သံမွတ္တမး္

ျပည္သူ႕ ဖုိရမ္ ရုပ္သံမွတ္တမး္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး(မုံရြာ) ႏွင့္ DVB တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

အင္ဖက္ အမုိးလုပ္သူမ်ားအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

အင္ဖက္ အမုိးလုပ္သူမ်ားအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ / တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – မင္းညိဳ

ပန္းခ်ီစုိး၀င္းျငိမ္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ပန္းခ်ီစုိး၀င္းျငိမ္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း (စကခ်္မ်ားကုိ ဖန္တီးသူ) ရုိက္ကူး – ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ထြန္းေက်ာ္

မုိးကုတ္ ပတၱျမား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

မုိးကုတ္ ပတၱျမား ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေအာင္ေအာင္၊ ေဇာ္ထက္ တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္ ေနာက္ခံ စကားေျပာ – ေအးမိစံ

ဂုတ္ထိပ္တံတားအေၾကာင္း ရုပ္သံ

ဂုတ္ထိပ္တံတားအေၾကာင္း ရုပ္သံ တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – ထြန္းေက်ာ္