႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သၾကၤန္ေရနဲ႔ ကႏၱာေႏြ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

သၾကၤန္ေရနဲ႔ ကႏၱာေႏြ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ( ေရခ်ိဳ အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ျပီလား ) တင္ဆက္ – ေဇာ္ထက္ ရုိက္ကူး – ေအာင္ေအာင္၊ မင္းညိဳ၊ ေဇာ္ထက္၊ ဥာဏ္ၾကီး တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္

သၾကၤန္ေရနဲ႔ကႏၱာေႏြ(ေရခ်ိဳရင္းျမစ္ထိန္းဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ျပီလား) ရုပ္သံ

သၾကၤန္ေရနဲ႔ကႏၱာေႏြ(ေရခ်ိဳရင္းျမစ္ထိန္းဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ျပီလား)ရိုက္ကူး – ေအာင္ေအာင္၊မင္းညိဳ၊ေဇာ္ထက္၊ဥာဏ္ၾကီး တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၆)

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၆) ရိုက္ကူး- ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္- ေမာင္တူး

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၅)

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၅) ရိုက္ကူး- ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္- ေမာင္တူး

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၄)

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၄) ရိုက္ကူး- ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္- ေမာင္တူး

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၃)

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၃) ရိုက္ကူး- ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္- ေမာင္တူး

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၂)

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၂) ရိုက္ကူး- ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္- ေမာင္တူး

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၁)

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သမိုင္းပံုရိပ္မ်ား အပုိင္း(၁) ရိုက္ကူး- ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ငါျပန္ခဲ့မယ္ရုပ္သံ

ငါျပန္ခဲ့မယ္ရုပ္သံ ရိုက္ကူး-ရန္ႏိုင္၊ ဉာဏ္ႀကီး၊ ေဇယ်၊ တည္းျဖတ္၊တင္ဆက္-ေဇယ်