႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
(ဗကသ) ၇၉ နွစ္ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

(ဗကသ) ၇၉ နွစ္ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – ထြန္းေက်ာ္

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ႏွင့္ စတန္႔ ရုပ္သံ

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ႏွင့္ စတန္႔ ရုပ္သံ ရုိက္ကူး/တည္းျဖတ္/တင္ဆက္ – ျဖိဳးေဝသိန္း

ခြပ္ေဒါင္း ဂီတ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ခြပ္ေဒါင္း ဂီတ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး၊ လြင္မႈိင္း တင္ဆက္ – ရန္ႏုိင္ တည္းျဖတ္ – ရန္နိင္

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၅ ႏွစ္မွတ္တမ္း

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၅ ႏွစ္မွတ္တမ္း ရိုက္ကူး- ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္မ်ား တည္းျဖတ္/တင္ဆက္-ေမာင္တူး

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားရုပ္သံ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ား တင္ဆက္/တည္းျဖတ္- စည္သူေဇယ် ရိုက္ကူး – ဗညား၊ စည္သူေဇယ်

ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံ

ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္-ခြန္ဘသာ ရိုက္ကူး- ၿငိမ္းမိုးေနာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမာ္လျမိဳင္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမာ္လျမိဳင္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ရိုက္ကူး- ေကာင္ထက္ေက်ာ္ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္-ေမာင္တူး

ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး ေန႔ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး ေန႔ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ FBR တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မြန္ခရီးစဥ္ သထံုလူထုေတြ႔ဆံုပြဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မြန္ခရီးစဥ္ သထံုလူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ရုိက္ကူး – ေကာင္းထက္ေက်ာ္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး