႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံရုပ္သံ

DVB TV – ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ရီရီထြန္း၊ ခင္သန္းညြန္႔၊ မုန္းမုန္းမင္း၊ ေအာင္ကုိလတ္ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

July ပန္းခ်ီျပပြဳဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အပိုင္း ၂ – DVB TV

DVB TV – July ပန္းခ်ီျပပြဳဲ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အပိုင္း ၂ ရုိက္ကူး- ေဇယ် ၊၀ဏၰခြာညိဳ ၊ စည္သူေဇယ် တင္ဆက္ – ေဇယ်

DVB TV – ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ား ရုပ္သံ

DVB TV – ကူကီးတုိင္းရင္းသားမ်ား ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – မင္းရဲစစ္ႏုိင္(ကေလး) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

july artshow ရုပ္သံမွတ္တမ္း

july artshow ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေဇယ်၊ လြင္မႈိင္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

DVB TV – ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ ရုပ္သံ

DVB TV – ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔ ရုပ္သံ

DVB TV – ႏုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႔ ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ မုန္းမုန္းမင္း၊ ေ႒းလူိင္ ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရုပ္သံ

DVB TV – ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ ၊ ေက်ာ္ေဇ၀င္း ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – (၂၈)ႏွစ္ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံရုပ္သံ

DVB TV – (၂၈)ႏွစ္ျပည္႔ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ဇြန္လအတြင္း ရန္ကုန္ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားရုပ္သံ

ဇြန္လအတြင္း ရန္ကုန္ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေဇယ် ၊ ၀ဏၰခြညိဳ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်