စာေပအႏုပညာ

literature

Latest
Most Viewed
Most Commented
စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း (၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

DVB TV -စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း (၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅)

DVB TV -စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ မ်ဳိးမင္းဦး တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း (၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅)

DVB TV -စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ စာေပေပာာေျပာပြဲ (၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄)

စာေပနယ္မွ ပဲ့တင္သံမ်ား – ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ စာေပေပာာေျပာပြဲ (၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲ

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေျပာေဟာေျပာပြဲ တာ၀န္ခံ – သီတာ (DVB) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ ဂရပ္ဖစ္ – သက္ပုိင္ခ

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာပြဲေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ