စာေပနယ္မွ ပဲ့တင္သံမ်ား

နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ား စာေရးဆရာမ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အပါအ၀င္ စာေပေရးရာ၊ စာေပသေဘာတရား၊ ၀တၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး အစရွိသည့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ဳိ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း – ၆

ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း – ၆

စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၅)

ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၅)

စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၃)

ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ျမိဳ႕ စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၃)

မန္းအတိတ္မန္းအရိပ္ (သရုပ္ျပေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္) ဆူးဌက္ အပုိင္း(၂)

မန္းအတိတ္မန္းအရိပ္ (သရုပ္ျပေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္) ဆူးဌက္ အပုိင္း(၂)

မန္းအတိတ္မန္းအရိပ္ (သရုပ္ျပေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္) ဆူးဌက္ အပုိင္း(၁)

မန္းအတိတ္မန္းအရိပ္ (သရုပ္ျပေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္) ဆူးဌက္ အပုိင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရႊယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရႊယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းစာေရးဆရာေနဘုန္းလတ္မွ ေဟာေျပာျခင္း အပုိင္း-၁

ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ စာေပေပာာေျပာပြဲ (၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄)

စာေပနယ္မွ ပဲ့တင္သံမ်ား – ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ စာေပေပာာေျပာပြဲ (၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄)