လင္းပြင့္ ဂီတပဲြေတာ္

ျမန္မာ့ဂီတ နယ္ပယ္အတြင္း လႊမ္းမိုးေနရာယူထားေသာ ေကာ္ပီသံစဥ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္မ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚေနၾကေသာ ျမန္မာ့မ်ဳိးဆက္သစ္ ဂီတပညာရွင္မ်ား၊ ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ကိုယ္ပိုင္မူျဖင့္ စီးေမ်ာလိုက္ပါလိုသည့္ ျမန္မာ့လူငယ္ ဂီတသမားမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ေရးစပ္ထားသည့္ စာသားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည့္ သံစဥ္မ်ား၊ အသစ္ကို ျမတ္ႏိုးၿပီး အသစ္ကုိ ဖန္တီးလိုေသာ ျမန္မာလူငယ္တို႔၏ တူရိယာမ်ဳိးစံုႏွင့္ တီးခတ္သီဆိုမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Oops, Post Not Found!

Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.