အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၂)

DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၂) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၁)

DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၁) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဗုိလ္ၾကီးေက်ာ္ဇင္မုိး(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) ေနျပည္ေတာ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးစခန္းတာ၀န္ခံ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဗုိလ္ၾကီးေက်ာ္ဇင္မုိး(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) ေနျပည္ေတာ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးစခန္းတာ၀န္ခံ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ထက္လူ ရုိက္ကူး – ေအာင္ဆန္းဦး တည္းျဖတ္ – ထက္လူ

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီပထမပုိင္း

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီပထမပုိင္း ရုိက္ကူး – ေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လန္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပန္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ဆန္းဦး ရုိက္ကူး – ထက္လူ

DVB TV – ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လန္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပန္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ဆန္းဦး ရုိက္ကူး – ထက္လူ

တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV -တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ကုိသက္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း

DVB TV – ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး – ထက္လူ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ဆန္းဦး

DVB TV – ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) ရုိက္ကူး – ထက္လူ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ဆန္းဦး