အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁)

ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ေဒးဗစ္လွျမင့္ (၉၀ ငပုေတာအမတ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒးဗစ္လွျမင့္ (၉၀ ငပုေတာအမတ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ျပည္သူ႕ေရးရာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစာတမ္းျပဳစုသူ ဦးတင္ေမာင္သန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ျပည္သူ႕ေရးရာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစာတမ္းျပဳစုသူ ဦးတင္ေမာင္သန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း