အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေဒါက္တာသိန္းလြင္ NNER ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ NNER ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရးႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး -ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (NNER) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၁)

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (NNER) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၁) တင္ဆက္-ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

နိင္လယိတမ (မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

နိင္လယိတမ (မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – ေက်ာ္စုိး တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁)

ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ဆလုိင္းလ်န္မႈန္း (NCCT) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း(၂)

ဆလုိင္းလ်န္မႈန္း (NCCT) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္း (NCCT) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁)

ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း (NCCT) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး/တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ေအာင္ေနပုိင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂)

ေအာင္ေနပုိင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ဟန္ေယာင္ေ၀ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း (ပထမပုိင္း)

ဟန္ေယာင္ေ၀ (EBO Myanmar) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ဦးသန္းစုိးႏုိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးသန္းစုိးႏုိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း