အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဦးျမင့္ထြန္း(Quality Publishing House) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးျမင့္ထြန္း(Quality Publishing House) ျပန္ၾကားေရးက EDocument ေတာင္းတဲ့ကိစၥ ႏွင့္ပတ္၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး-ကိုခန္႔ တင္ဆက္၊တည္းျဖတ္-ေနရီရီ

ဦးတင္ေမာင္သန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း (၂)

ဦးတင္ေမာင္သန္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – တိုးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း

ဦးလွေမာင္(စီးပြားေရးပညာရွင္၊ စားသံုးသူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ) ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးလွေမာင္(စီးပြားေရးပညာရွင္၊ စားသံုးသူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ) ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီငယ္

မန္းသိုက္ထြန္း (ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးနည္းျပ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မန္းသိုက္ထြန္း (ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးနည္းျပ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ (စီးပြားေရး) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ (စီးပြားေရး) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္၊တင္ဆက္၊တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္

ျပည္သူ႕လႊြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ျပည္သူ႕လႊြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ပီတာလင္းပင္ (၁၉၉၀ ေရႊးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ပီတာလင္းပင္ (၁၉၉၀ ေရႊးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး -ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ -ဆန္နီ

စတိမာရွယ္ (အိုင္အယ္အို) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

စတိမာရွယ္ (အိုင္အယ္အို) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး -ဆန္နီ၊ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ